Tin tổng hợp

Quy định mới về Đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐẤU THẦU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

Nguyễn Phước Lộc – P.KHTH

Ngày 10/7/2020, tại Hà Nội, Bộ Y tế ký ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BYT Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2020.

Thông tư 14 gồm có 03 chương với 12 điều quy định, tại Điều 1 của Thông tư 14 quy định một số nội dung về: Phân nhóm và việc dự thầu vào các nhóm của gói thầu trang thiết bị y tế; Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế; Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

– Thông tư 14/2020/TT-BYT áp dụng đối với việc đấu thầu mua sắm các sản phẩm, hàng hóa là trang thiết bị y tế.

Việc xác định sản phẩm, hàng hóa là trang thiết bị y tế được dựa trên định nghĩa trang thiết bị y tế quy định tại khoản 1 và 2 Điều 1 Nghị định 36/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 169/2018/NĐ-CP.

– Thông tư 14/2020/TT-BYT không áp dụng đối với việc đấu thầu mua sắm các sản phẩm, hàng hóa không phải là trang thiết bị y tế. Việc đấu thầu các sản phẩm, hàng hóa này được thực hiện theo các quy định Luật đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan về đấu thầu.

Việc xác định sản phẩm, hàng hóa không phải là trang thiết bị y tế cũng phải dựa trên định nghĩa trang thiết bị y tế quy định tại khoản 1 và 2 Điều 1 Nghị định 36/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 169/2018/NĐ-CP.

Ví dụ: Các sản phẩm sử dụng trong quy trình xét nghiệm hiện đang là các sản phẩm RUO (research use only) hoặc LUO (laboratory use only)… không phải là trang thiết bị y tế;

– Thông tư 14/2020/TT-BYT không áp dụng đối với việc đấu thầu mua sắm các sản phẩm, hàng hóa là vật liệu, phần mềm (software), phụ kiện (ví dụ như: Đầu | dò máy siêu âm, Bóng phát tia X..) và khí y tế không phải thực hiện đăng ký lưu hành, cấp phép nhập khẩu theo quy định tại khoản 13 Điều 68 Nghị định 36/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 169/2018/NĐ-CP.

– Thông tư 14/2020/TT-BYT áp dụng cả đối với việc đấu thầu mua sắm các sản phẩm, hàng hóa là trang thiết bị y tế sử dụng nguồn vốn đầu tư công./.

Trả lời

viTiếng Việt