Hoạt động bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa Long An – Kết quả tự kiểm tra năm 2020

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN – KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA NĂM 2020

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN                                                                                                                                                                                               

Địa chỉ chi tiết: 211 nguyễn Thông – P3 – TP. Tân An – Long An, phường 3, thành phố Tân An, Long An

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN                                                                                     

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 78/83 TIÊU CHÍ                                                  

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 94%                                                                                  

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 287 (Có hệ số: 312)                                                   

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.67                                                                

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)                                                                                               

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC           Mức 1   Mức 2   Mức 3   Mức 4   Mức 5   Tổng số tiêu chí         

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:                            0            4           25            41            8              78    

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:                                             0          5.13      32.05      52.56       10.26          78

Xem chi tiết 83 tiêu chí tại đây: BCTuKTCLBV-2020 

 

Trả lời

viTiếng Việt