Tin tổng hợp

Bộ Y tế: Bộ tiêu chí đánh giá cấp độ dịch Covid-19

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện tiêu chí đánh giá cấp độ dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ

Các tiêu chí đánh giá, phân loại cấp độ dịch được quy định chi tiết như sau:

Zalo

TIỂU BAN THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ

Trả lời

viTiếng Việt