Uncategorized

Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 năm 2021-2022

KẾ HOẠCH TIÊM CHỦNG NĂM 2021 – 2022

Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế

150 triệu mũi tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 70% dân số Việt Nam được thực hiện từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022.
16 nhóm đối tượng được tiêm chủng trong Chiến dịch.
Người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên di động, Cổng thông tin tiêm chủng https://tiemchungcovid19.gov.vn để đăng ký tiêm chủng và khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm.
Trong trường hợp nguồn vắc xin phân bổ hạn chế, việc lập danh sách đối tượng tiêm chủng, xếp lịch tiêm chủng theo giờ phải được thực hiện trước khi thông báo cho người dân đăng ký tiêm.
 Trong trường hợp đảm bảo đủ vắc xin, việc lập danh sách đối tượng tiêm chủng được thực hiện sau khi thông báo cho người dân đăng ký tiêm trong trường hợp đủ số lượng liều vắc xin cho tiêm chủng đại trà.

(Chi tiết tại Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế)

Hãy xem trong các Infographic dưới đây 

Trả lời

viTiếng Việt