Thông báo bệnh việnTin tổng hợp

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2020 theo quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2020 theo quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP 

 

Nguyễn Phước Lộc – Phòng KHTH

Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định 90). Theo đó, Nghị định 90 bao gồm 04 chương với 26 điều quy định. Sau đây là 09 thông tin quan trọng mà cán bộ, công chức, viên chức cần biết để áp dụng vào thực tiễn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2020 tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  1. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15/12/2020, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
  2. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.
  3. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
  4. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.
  5. 04 mức xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

           – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

           – Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

           – Hoàn thành nhiệm vụ.

          – Không hoàn thành nhiệm vụ.

  1. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng;

           Nhưng nếu cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác mà có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.

  1. Quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức: Xem chi tiết tại đây.
  2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
  3.  Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức sẽ được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức, viên chức công tác theo quy định.

Trả lời

viTiếng Việt