Hướng dẫn kiến thức Covid-19

Định nghĩa mới nhất của Bộ Y tế về F0, F1 và ca bệnh giám sát – nghi ngờ

HCDC. Bộ Y tế vừa điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19. Trong đó người được coi là F0 được xác định khi có 1 trong 4 yếu tố, F1 cũng được xác định khi có 1 trong 4 yếu tố và ca bệnh giám sát – nghi ngờ được xác định khi có 1 trong 3 yếu tố.

Trả lời

viTiếng Việt