Hoạt động bệnh viện

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT II/2022

1 . Thông báo kết quả vòng 2 kỳ Tiếp nhận vào làm viện chức (858)

Tổng hợp kết quả vòng 2

2 . Quyết định công nhận kết quả trúng tuyền kỳ Tiếp nhận vào làm viên chức đợt 2/2022 (888)

Danh sách công nhận kết q1ủa trúng tuyển (888)

 

3 . Thông báo kết quả vòng 02 kỳ Tuyển dụng viên chức đợt 2/2022 (863)

Tổng hợp kết quả vòng 2 kỳ Tuyển dụng viên chức đợtII/2022

 

 

5 . Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ Tuyển dụng viên chức đợt II/2022 (912)

Danh sách công nhận trúng tuyển (912)

 

Trả lời

viTiếng Việt