Tin tổng hợp

Long An: tổ chức cho học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn tỉnh học trực tiếp trở lại

Ngày 29/11/2021, UBND tỉnh Long An có văn bản số 12019/UBND-VHXH về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn tỉnh học trực tiếp trở lại.
Theo văn bản, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3217/TTr-SGDĐT ngày 26/11/2021 về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19; thực hiện kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp sáng ngày 26/11/2021, UBND tỉnh thống nhất cho học sinh cấp mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh đi học trực tiếp trở lại, thời gian cụ thể như sau:

Học sinh cấp trung học phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên): đi học trở lại kể từ ngày 06/12/2021.

Học sinh cấp trung học cơ sở: đi học trở lại kể từ ngày 20/12/2021.

Học sinh cấp tiểu học và mầm non: đi học trở lại kể từ ngày 03/01/2022.

Đối với học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trường cung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở liên kết đào tạo trình độ trung cấp trở lên trên địa bàn tỉnh: thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10693/UBND-VHXH ngày 29/10/2021.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại học trực tiếp tại trường; tổ chức dạy bù đảm bảo thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 11945/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 và theo hướng dẫn của ngành Y tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn thể học sinh và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và UBND tỉnh./.

Trả lời

viTiếng Việt