Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh (4595)

                       Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu,

Hiện nay, Bệnh viện đang có nhu cầu Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong năm 2024. Bảng chi tiết nội dung Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh năm 2024 như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt