Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Gói thầu Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024 (4516)

                       Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ Bảo vệ.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu,

Bệnh viện thực hiện gói thầu Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024. Bảng phân bổ vị trí nhân viên bảo vệ tại Bệnh viện như sau :

Download tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt