Tin tổng hợp

Nhiều điểm mới liên quan đến mức lương tối thiểu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021

Nhiều điểm mới liên quan đến mức lương tối thiểu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021

Nguyễn Phước Lộc – Phòng KHTH

Theo Bộ Luật Lao động năm 2019, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ; sẽ không còn khái niệm “lương tối thiểu ngành”. Căn cứ tại Điều 91 Bộ Luật Lao động năm 2019 thì mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội; mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Bộ Luật Lao động 2012 quy định mức lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, được ghi trong thoả ước lao động tập thể ngành nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố. Tuy nhiên, Bộ Luật Lao động 2019 không còn quy định khái niệm mức lương tối thiểu ngành nữa.

Tại Khoản 3, Điều 91 Bộ Luật Lao động 2019 quy định mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên các căn cứ sau:

– Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ;

– Tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường;

– Chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế;

– Quan hệ cung, cầu lao động;

– Việc làm và thất nghiệp;

– Năng suất lao động;

– Khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Trả lời

viTiếng Việt