Những điểm cơ bản khác nhau giữa chỉ thị 15, 16 và 19 của Thủ Tướng Chính phủ

Đến thời điểm nảy chúng ta có chỉ thị 15, 16 và 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch Covid-19

Vậy những điểm khác nhau giữa các chỉ thị này như thế nào? Mức độ cảnh giác phòng, chống dịch Covid-19 như thế nào?

Có thể xem bảng tóm tắt so sánh như sau:

Trả lời

viTiếng Việt