Tin tổng hợp

Những nội dung mới đáng chú ý trong luật thanh niên 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

NHỮNG NỘI DUNG MỚI ĐÁNG CHÚ Ý TRONG LUẬT THANH NIÊN 2020 

CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021

Nguyễn Phước Lộc – P.KHTH

Ngày 16/6/2020, Luật Thanh niên chính thức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua. So với Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 thì Luật Thanh niên số 57/2020 có một số nội dung mới đáng chú ý như sau:

  1. Không quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của thanh niên vì thanh niên cũng là công dân Việt Nam, quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam đã được Hiến pháp quy định.

Quy định rõ về vai trò, trách nhiệm của thanh niên khi khẳng định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội (Điều 4).

  1. Quy định cụ thể về các chính sách của nhà nước đối với thanh niên trong 06 nhóm lĩnh vực:

– Chính sách về học tập và nghiên cứu khoa học;

– Chính sách về lao động, việc làm;

– Chính sách về khởi nghiệp;

– Chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe;

– Chính sách về văn hóa, thể dục, thể thao;

– Chính sách về bảo vệ Tổ quốc;

(từ Điều 16 đến Điều 21).

  1. Lần đầu tiên quy định về Tháng thanh niên là vào tháng 3 hàng năm.
  2. Xác định rõ 07 nguyên tắc để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của thanh niên:

– Quyền, nghĩa vụ của thanh niên được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật

– Không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên.

– Nhà nước, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện để thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

– Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên phải bảo đảm mục tiêu phát triển thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và phát huy năng lực; được xây dựng hoặc lồng ghép trong các chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương.

– Việc xây dựng và thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên phải bảo đảm sự tham gia của thanh niên; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của thanh niên.

– Hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động hướng về Tổ quốc và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

– Xử lý kịp thời, nghiêm minh cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm theo quy định của Luật này.

Bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các tổ chức thanh niên trong việc tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên./.

Trả lời

viTiếng Việt