Giới thiệuPhòng chức năng

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

AN TOÀN – THÂN THIỆN

Giới thiệu phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ – Bệnh viện Đa khoa Long An là phòng nghiệp vụ, chịu sự  lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác Tổ chức cán bộ, thực hiện quản lý bệnh viện về công tác Bảo hiểm Y tế, công tác đào tạo, công tác Bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi người lao động, hoạt động nghiệp vụ công tác Đảng, An toàn – vệ sinh lao động, quản lý về nhân lực, an ninh quốc phòng, dự bị động viên.

Chức năng  

          Phòng Tổ chức Cán bộ – Bệnh viện Đa khoa Long An là phòng nghiệp vụ, chịu sự  lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác Tổ chức cán bộ, thực hiện quản lý bệnh viện về công tác Bảo hiểm Y tế.

Nhiệm vụ

 • Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học làm thống kê báo cáo theo quy định.
 • Tổ Bảo hiểm Y tế có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Bệnh viện thực hiện quản lý bệnh viện về công tác Bảo hiểm Y tế.
 • Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
 • Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
 • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.
  • Bảo hiểm xã hội
  • Lao động tiền lương
  • Thi đua khen thưởng, kỷ luật
  • An toàn – vệ sinh lao động
  • Quản lý về nhân lực, an ninh quốc phòng, dự bị động viên
 • Phối hợp với các đoàn thể, quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
 • Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
 • Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

Cơ cấu tổ chức

– Tổng số: 14 viên chức, trong đó:

– Bác sĩ chuyên khoa I: 02; Dược sĩ: 01; Cao đẳng Dược sĩ: 01; Cao đẳng hộ sinh: 01;

– Cử nhân Công nghệ thông tin: 01; Kỹ sư khoa học máy tính: 01;

– Cử nhân Kế toán: 02; Thạc sĩ Quản lý Kinh tế: 01;

– Cử nhân Luật: 02;

– Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị bệnh viện: 01;

– Cử nhân Quản trị nhân lực: 01

Ban lãnh đạo đương nhiệm

Trưởng phòng TCCB- BS CKI.Nguyễn Thị Thu Dưỡng
Phó phòng TCCB – CN Lê Thị Thùy Trinh

Thế mạnh chuyên môn

 • Trong suốt quá trình hoạt động, phát triển và trưởng thành, phòng TCCB là một khối đoàn kết, thống nhất.
 • Đã có nhiều cải tiến trong công tác như: xây dựng được phương pháp quản lý hồ sơ dễ tìm, dễ lấy,…
 • Quản lý công tác Tổ chức cán bộ (hồ sơ, nhân lực, khen thưởng, đào tạo, lương,..) bằng công nghệ thông tin.
 • Hoàn thành tốt công tác lập sổ BHXH cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện.
 • Giải quyết tốt mọi chế độ chính sách Nhà nước đối với cán bộ, viên chức, người lao động như: nghỉ hưu, nghỉ việc,thai sản, ốm đau, bệnh nghề nghiệp, tăng lương cho viên chức đúng kỳ hạn,…
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng các quy chế, quy trình, đề án,.. như: quy chế tuyển dụng, quy chế nâng bậc lương trước hạn, đề án vị trí việc làm,… điều chỉnh hệ số thu nhập tăng thêm hàng tháng cho viên chức đã động viên kịp thời tạo nên khí thế hăng say trong công tác.
 • Thường xuyên tổ chức tuyển dụng viên chức bằng hình thức thi tuyển theo đúng quy định của Nhà nước, của Ngành Y tế.
 • Tham mưu cho Đảng bộ – Ban Giám đốc bổ nhiệm các cán bộ Lãnh đạo khoa, phòng có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo đội ngũ kế thừa vững mạnh.
 • Đào tạo cán bộ có chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, nắm vững các kỹ thuật tiên tiến từ tuyến trên nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong tỉnh.

        – Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc áp giá các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế trong bệnh viện, nghiệp vụ trong công tác Bảo hiểm Y tế và phối hợp với các khoa, phòng trong việc thực hiện chế độ, chính sách Bảo hiểm Y tế.

        – Tham gia thông tin, tuyên truyền chính sách, chế độ về Bảo hiểm Y tế.

        – Tổng hợp, thống kê, báo cáo, thanh quyết toán Bảo hiểm Y tế theo quy định.

        – Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác Bảo hiểm Y tế khi có yêu cầu.

        – Tham gia xây dựng việc triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác Bảo hiểm Y tế trong hoạt động của đơn vị.

        – Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về Bảo hiểm Y tế của đơn vị.

          – Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Bệnh viện phân công.

Trả lời

viTiếng Việt