Tin tổng hợp

Quyết định 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) theo

Quyết định 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021

Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)” thay thế “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)” ban hành kèm theo Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Xem nội dung và Hướng dẫn chi tiết  tại đây

Trả lời

viTiếng Việt