Tin tổng hợp

“Thẻ Xanh Covid” và “Thẻ vàng Covid”

Công văn số 9230/UNND-VHXH

V/v Triển khai sử dụng Thẻ Covid trong giai đoạn phục hồi kinh tếtrên địa bàn tỉnh

Ngày 20 tháng 9 năm 2021 UBND Tỉnh Long An có công văn số 9230/UBND-VHXH hướng dẫn về Thẻ xanh và thẻ vàng Covid trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn tỉnh như sau:

Trả lời

viTiếng Việt