Tin tổng hợp

Thông báo của Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Long An

Thông báo của Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Long An

V/v Khẩn trương thông báo thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 30 tháng 5 năm 2021 Sở Thông tin truyền thông Tỉnh có công văn số 951/STTTT-BCTT có nội dung như sau:

Trả lời

viTiếng Việt