THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

                                         Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung ứng vật tư – thiết bị y tế.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu ;

Căn cứ Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế,

            Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An kính mời quý công ty, đơn vị quan tâm, có khả năng cung ứng vật tư – thiết bị y tế cho gói thầu mua sắm  dây, mask thở oxy, kim lần 2 (danh mục đính kèm).

Mẫu báo giá đính kèm

Nguyên văn thư mời chào giá

Trả lời

viTiếng Việt