Hoạt động bệnh viện

BVĐK Tỉnh Long An triển khai tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy

Thực hiện công văn số 5116/UBND-NCTCD ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc tham gia cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy; công văn số 3083/SYT-NV, ngày 19/6/2023 của Sở Y tế tỉnh Long An về việc tham gia cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy.

Xem chi tiết các thể lệ và nôi dung câu hỏi tại đây

Trả lời

viTiếng Việt