Tin tổng hợp

Long An: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2022 với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững”.

Nội dung tuyên truyền theo định hướng công tác dân số theo Nghị quyết số 21-NQ/TW; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Y tế để thực hiện mục tiêu giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, nâng cao chất lượng dân số và trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt chú trọng các nội dung về nâng cao chất lượng dân số.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2022 đảm bảo theo đúng yêu cầu, nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế; cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan cho các Sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số diễn ra từ ngày 01/12 đến 31/12/2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng dân số./.

TH

https://www.longan.gov.vn/Pages/TinTucChiTiet.aspx?ID=47132&CategoryId=Tin+H%u0110ND&InitialTabId=Ribbon.Read

Trả lời

viTiếng Việt