Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Bảo hiểm tài sản cháy nổ năm 2024 (1531)

                                   Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hiện nay, Bệnh viện đang có nhu cầu Bảo hiểm tài sản cháy nỗ năm 2024. Bảng chi tiết nội dung Bảo hiểm tài sản cháy nỗ năm 2024 như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

viTiếng Việt