Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Gói thầu Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024 (1439)

                        Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ Bảo vệ.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện thực hiện gói thầu Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024. Bảng phân bổ vị trí nhân viên bảo vệ tại Bệnh viện như sau :

Download tài liệu đính kèm tại đây

viTiếng Việt