Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Mua sắm văn phòng phẩm, vật liệu khác (743)

Mua sắm văn phòng phẩm, vật liệu khác
phục vụ công tác Bệnh viện năm 2024

                        Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp hàng hóa.

Để có kế hoạch xây dựng giá dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng như các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm, vật liệu khác phục vụ công tác Bệnh viện năm 2024, Bệnh viện đề nghị các đơn vị cung ứng có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quan tâm và mong muốn cung cấp hàng hóa nêu trên tham gia chào giá cho Bệnh viện, danh mục chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm
Download tài liệu đính kèm tại đây

viTiếng Việt