Giới thiệuPhòng chức năng

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Phòng Vật tư Thiết bị y tế là phòng chức năng được tách ra từ Phòng Hành chánh quản trị từ năm 2015 nhằm đáp ứng kịp thời, phục vụ hiệu quả các hoạt động của Bệnh viện trong việc cung ứng hàng hóa , vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế xuất phát từ nhu cầu thực tế.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phòng Vật tư Thiết bị y tế chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc toàn bộ công tác vật tư, thiết bị y tế trong Bệnh viện

Lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt

Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sàn, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước

Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời, đánh giá hiệu quả thiết bị được dầu tư, dự báo tham mưu, định hướng đầu tư thiết bị y tế phù hợp với sự phát triển chuyên môn của Bệnh viện theo nhu cầu của Xã hội

Nghiên cứu khoa học, các đề tài ứng dụng để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng thiết bị y tế, lập hồ sơ lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy

Tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ việc sử dụng bảo quản thiết bị y tế và ghi nhận vào sổ lý lịch máy.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

                                                   Tập thể NV YT phòng VTTBYT

Tổng số CBVC: 22. Trong đó: BS CKII: 01; Dược sĩ đại học: 01; Điều dưỡng: 01; Cử nhân:08; DSTC: 06; CĐ: 01; TC: 04

BAN LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

– Phụ trách phòng: PGĐ BS CKII Trần Kim Nhi

Hình ảnh

THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN:

– Tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao, trang thiết bị toàn Bệnh viện

– Quản lý và theo dõi tình hình cấp phát, sử dụng VTYT tiêu hao + hóa chất

– Sửa chữa, bảo trì, duy tu và bảo dưỡng thiết bị y tế toàn Bệnh viện

 

Trả lời

viTiếng Việt