Tin tức Covid-19

CÔNG VĂN 3836/CV-BCĐ CỦA BCĐ QUỐC GIA VÀ CÔNG VĂN 3960/UBND-VHXH CỦA UBND TỈNH LONG AN

CÔNG VĂN CỦA BCĐ QUỐC GIA:

V/v Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD, khu CN

THÔNG BÁO CỦA UBND TỈNH LONG AN:

V/v tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Trả lời

viTiếng Việt