Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI
Về việc chào phí thẩm định giá giá tài sản cố định,
công cụ, dụng cụ để thanh lý

Bệnh viện đang có nhu cầu thực hiện thanh lý tài sản theo danh mục đính kèm.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng thực hiện thẩm định giá gửi Bảng chào phí dịch vụ để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, đánh giá, thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Download Phụ lục đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt