Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ BẢO VỆ VÀ VỆ SINH CHUYÊN NGHIỆP

T MỜI CHÀO GIÁ

DỊCH VỤ BẢO VỆ BỆNH VIỆN VÀ VỆ SINH BỆNH VIỆN

 

                                    Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ

 

Hiện nay, Bệnh viện đang có nhu cầu Thuê dịch vụ bảo vệ và  dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp năm 2022 như sau:

1 . Dịch vụ bảo vệ Bệnh viện năm 2022:

Mẫu báo giá chi tiết

2 . Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp năm 2022

Mẫu báo giá chi tiết

Trả lời

viTiếng Việt