Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Chào giá một số mặt hàng thuốc thuộc gói thầu Vị thuốc cổ truyền (534)

                            Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp Vị thuốc cổ truyền.

Để có kế hoạch xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng như các bước tiếp theo theo quy trình của Luật đấu thầu, Bệnh viện kính đề nghị các đơn vị kinh doanh, cung cấp thuốc có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật có quan tâm và mong muốn cung cấp Vị thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế trong tỉnh Long An tham gia chào giá cho Bệnh viện Đa khoa Long An, danh mục chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm.

Download tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt