Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Máy điều hòa, tủ lạnh (2004)

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp hàng hóa.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bệnh viện đang có nhu cầu mua sắm máy điều hòa, tủ lạnh để phục vụ cho công tác chuyên môn của đơn vị.

Download tài liệu đính kèm tại đây

viTiếng Việt