Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Mua sắm Lidocain + epinephrin(adrenalin) (6004)

                                Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm  Lidocain + epinephrin(adrenalin)” với nội dung cụ thể như sau:

Trả lời

viTiếng Việt