Nội bộ BVThông báo bệnh viện

THÔNG BÁO KIỂM TRA BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Thực hiện theo Qui định của Bộ y tế, Sở y tế và Qui chế bệnh viện về công tác kiểm tra bệnh viện. Bệnh viện đa khao Long An tiến hành thành lập Đoàn kiểm tra bệnh viện 6 tháng đầ năm 2020 với nội dung theo thang điểm bộ tiêu chí của Bộ y t. Thời gian kiểm tra từ ngày 15/06/2020 đến ngày 31/06/202

Trả lời

viTiếng Việt