Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp (1429)

                             Kính gửi: Các Đơn vị kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đang có nhu cầu Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Bảng phân bổ số lượng nhân viên vệ sinh tại Bệnh viện như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

viTiếng Việt